Word
500
VBA
3 800
Python
3 400
WordPress
3 200
Photoshop
2 900